Ansatte

Skolefravær og nærvær
Skolefravær og nærvær

Høyt skolenærvær og trivsel på skolen, beskytter elever mot psykisk uhelse og øker den enkeltes sjanse for å gjennomføre og bestå videregående utdanning. Selbu kommune har som mål at skolens elever trives og har minimum 90 % tilstedeværelse på skolen. Skolenærværet vil gjøre dem mer robuste og bedre rustet til å møte utfordringer.

Høyt skolefravær kan gi negative følger. Er du bekymret for en elevs fravær, har Selbu kommune rutiner som skal sikre tidlig identifisering og tiltak for hvordan foresatte og ansatte skal håndtere begynnende bekymringsfullt fravær.

Skolefravær og nærvær

Aktuelle nettsider og hjelperessurser

Ungdomslos

Selbu kommune har fra høsten 2022 ansatt en ungdomslos som skal jobbe med barn og unge, fortrinnsvis fra 7.-10. klasse, som strever med bekymringsfullt skolefravær. Ungdomslosen samarbeider tett med skolene og andre tjenester innen helse- og oppvekstsektoren.

Marte Bårdsgård Winum.

Epost: Marte.Bardsgard.Winum@selbu.kommune.no

Tlf. (mandager): 99481290

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet