OM PROSJEKTET «SAMMEN I SELBU»

Selbu kommune har vært ansvarlig for prosjektet «Sammen i Selbu» i perioden 2020-2023. Prosjektet er videreført gjennom samhandlingsmodellen/nettportalen Sammen i Selbu.

Prosjektgruppa har bestått av leder for sektor oppvekst, leder for sektor helse og omsorg, tjenesteleder for Helse, aktivitet og service, rådgiver for sektor oppvekst og prosjektkoordinator.

På bakgrunn av en bred kartlegging av tjenesteapparatet i 2020 og 2021, så kommunen et behov for å samle informasjon, ressurser og verktøy i det forebyggende arbeidet med barn og familier. Vi så også et behov for å gjøre hjelpen og tjenesteapparatet mer synlig for innbyggerne og de som trenger hjelp. Derfor søkte vi i 2021 på midler fra Bufdir, for å utarbeide en helhetlig samhandlingsmodell på 3 nivå; individ-, tjeneste- og kommunenivået. Modellen skal synliggjøre overfor innbyggere, politikere, ansatte og andre hvordan kommunen jobber for å identifisere og følge opp utsatte barn og familier på alle disse tre nivåene. Vi ønsket å utvide modellen til å også inneholde konkret hjelp og tips til barn, unge og familier som trenger det. Dette var altså bakgrunnen for opprettelsen av Sammen i Selbu-modellen og denne nettportalen.

Individnivået

Individnivået handler om å synliggjøre møtet mellom den enkelte familie/barn/ungdom og ansatte i tjenestene, og hvordan kommunen jobber for å identifisere og følge opp barn, unge og familier som trenger hjelp. Dette nivået inneholder også informasjon om ulike tema for barn, unge, voksne/foresatte, ansatte og frivilligheten.

Tjenestenivået

Tjenestenivået inneholder informasjon om og synliggjør hvordan de ulike tjenestene som møter barn, ungdom og familier samarbeider på tvers, samt hvilke rutiner tjenestene har for dette.

Kommunenivået

Kommunenivået skal synliggjøre hvilke overordnede planer og føringer som styrer arbeidet med å hjelpe barn, unge og familier i Selbu kommune. Dette gjelder både nasjonale og lokale planer og dokumenter.

Sammen i Selbu-tankegangen skal være styrende for arbeidet med barn, unge og familier i Selbu kommune. Selve prosjektet avsluttes i 2023, men arbeidet fortsetter. Målet er at holdninger, verdier, kulturer og rutiner skal implementeres som en del av det ordinære tjenesteapparatet, og at man dermed fortsetter å holde fokus på tematikken i årene fremover. Målet er at alle i Selbu, både ansatte, frivillighet og innbyggere for øvrig bidrar til at barn og unge i Selbu får en god og trygg oppvekst.

Accessibility Toolbar

Taushetsplikt

Alle som jobber med barn og ungdom har taushetsplikt. Det betyr at de ikke har lov til å fortelle andre om det som barn og ungdom sier eller gjør når de er i for eksempel barnehagen, på skolen, hos helsesykepleier eller legen. Taushetsplikten til alle som jobber med barn og ungdom varer hele livet ut.

Meldeplikt

Når voksne har mistanke om at barn og ungdom ikke har det godt hjemme, har de meldeplikt til barnevern eller politi. Barnevernets og politiets viktigste oppgave er å beskytte barn og ungdom mot vonde opplevelser i hjemmet, og finne ut hvilken hjelp de og familien kan ha behov for.

Vil du vite mer om hva dette betyr, kan du snakke med en voksen.

Hopp rett ned til innholdet